Your browser does not support JavaScript!
leftmenu - 寬庭團隊

 

胡潔仁
醫師 / 胡潔仁

 

中山醫學大學牙醫學士
中山醫學大學研究所
前中山醫學大學住院醫師
中華民國家庭牙醫學會 會員醫師

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立即預約